Služby BOZP

Postaráme se o vše, co souvisí s bezpečností 

a ochranou zdraví při práci. 

Ověření bezpečnosti strojních zařízení při jejich dodávání na trh a do provozu.

POSOUZENÍ SHODY

Ověření bezpečnosti strojních zařízení v provozu.

CERTIFIKACE
ÚPRAVY STROJŮ

Kvalifikované úpravy strojů a zařízení pro zajištění bezpečného provozu.

PREVENCE RIZIK

Analýza a hodnocení rizik  pracovního prostředí a strojních zařízení.

Místní provozní bezpečnostní předpisy pro zajištění bezpečného provozu strojů.

MPBP

Ověření bezpečnosti strojů, zařízení a vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST

Zhotovení dokumentace pro řídící pracovníky k zajištění bezpečnosti.

PŘÍRUČKY BOZP
SMĚRNICE BOZP
BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Komplexní servis v oblasti bezpečnostního značení pro zajištění bezpečného provozu.

Zhotovení dokumentace pro zaměstnavatele ke splnění požadavků zákoníku práce.

Posouzení zařízení a prostředí s nebezpečnou výbušnou atmosférou.

Odborná pomoc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Management kvality (jakosti) podle ISO 9001:2015 pro firmy a organizace.

PŘÍRUČKY KVALITY
VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ
PORADENSTVÍ

Zhotovení metrologického řádu pro certifikaci podle

ISO 9001.

METROLOGICKÝ ŘÁD

Zhotovení návodů k použití pro zařízení a složité technologické celky.

NÁVODY K POUŽITÍ
PASPORTY NÁDOB

Zhotovení pasportů vyhrazených tlakových zařízení.

Zhotovení dokumentace pro havarijní plánování technologických celků.

HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

Zhotovení plánů revizí a kontrol technických zařízení.

PLÁNY REVIZÍ A KONTROL

Posouzení shody aktivních zdravotnických prostředků (např. elektrického vozíku).

ZDRAVOT. PROSTŘEDKY