Poradenství

Poradenství a odborná pomoc při realizaci BOZP v různých oblastech:

Posouzení shody strojních zařízení - stanovených výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, relevantních prováděcích nařízení vlády k uvedeným zákonům, přímo použitelných předpisů EU a relevantních technických norem.

Ověření technické způsobilosti zvláštních motorových, přípojných a nesených strojů pro typové schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích MD ČR podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Certifikace – ověření bezpečnosti strojních zařízení a pracovišť v provozu podle platných právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

 

Prevence rizik – managementu rizik (vyhledávání rizik, hodnocení rizik a stanovení opatření) podle platných právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

 

Dokumentace pro posouzení shody, certifikace, schválení technické způsobilosti a hodnocení rizik.

 

Bezpečnostního značení strojní zařízení a pracovišť podle platných právních a ostatních předpisů ČR a EU.

 

Návodů k použití podle platných právních a ostatních předpisů ČR.

 

Úprav strojů a zařízení pro posouzení shody, certifikace, schválení technické způsobilosti a hodnocení rizik.

 

Dokumentace BOZP (pracovních úrazů, školení zaměstnanců, poskytování OOPP a požární ochrany) podle platných právních a ostatních předpisů.

Právních a ostatních předpisů ČR k zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

 

Směrnic ES k zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Odborné terminologie zemědělské, lesnické, stavební, zemní, komunální a automobilové techniky.

 

Normalizační činnosti (české technické normy, harmonizované normy, směrnice a normy EU).

Trestných činů, správních deliktů, přestupků a uložení pokut v oblastech bezpečnosti práce, ochrany zdraví, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí podle platných právních předpisů ČR.

 

Ochranných a bezpečnostních pásem podle platných právních předpisů ČR.

 

Certifikace bioplynových stanic.

 

Pracoviště s nebezpečím výbuchu.

 

Dokumentace o ochraně před výbuchem.

Poradenství - ukázka 2

Poradenství - ukázka 1