V oblasti bezpečnosti pracuji 27 let. Vystudoval jsem technické inženýrství. Poté jsem pracoval 3 roky ve Státní zkušebně zemědělských, potravinářských a lesnických strojů Brno. V roce 1991 jsem založil firmu pro oblast bezpečnosti. Od roku 2012 jsem soudní znalec v oboru bezpečnost práce.

Dne 5.6 2018 jsme získal pověření od MD ČR k provozu technické zkušebny pro schvalování technické způsobilosti zvláštních vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

Spolupracuji s řadou firem a organizací jako např. Procter & Gamble Rakona, s. r. o; Nuvia, a. s.; Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Ostrava; Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava; Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.; atd.

Nabízím poradenské služby a odborné konzultace v oblasti realizace bezpečnostních opatření před katastrofami (přírodními, meteorologickými, geologickými, průmyslovými, dopravními a ostatními katastrofami a výpadkem energetické sítě).

Dále nabízím služby bezpečnostního poradce při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v oblastech:

 • 1.

  Pořádání sportovních, kulturních, společenských, firemních a soukromých akcí

 • 2.

  Výstavba, rekonstrukce a provoz sportovních, kulturních a společenských areálů

 • 3.

  Výstavba, rekonstrukce a provoz technologických celků s výrobou a využitím hořlavých a výbušných plynů (vodíku, pyrolýzního plynu, zemního plynu)

 • 4.

  Výstavba, rekonstrukce a provoz zařízení s ionizujícím zářením podle zákona č. 18/1997 Sb. a zákona č. 263/2016 Sb.

 • 5.

  Výstavba, rekonstrukce a provoz zařízení s neionizujícím zářením podle zákona č. 258/2000 Sb. a NV č. 291/2015 Sb.

 • 6.

  Výstavba, rekonstrukce a provoz posklizňových linek

 • 7.

  Výstavba, rekonstrukce a provoz servisních a opravárenských objektů

 • 8.

  Výstavba, rekonstrukce a provoz čerpacích stanic (nafty, benzínu, vodíku, LPG a CNG)

 • 9.

  Zajištění bezpečného provozu strojů a zařízení při uvedení na trh nebo do provozu, uvedení do provozu po rekonstrukci, uvedení do provozu po krizové situaci

 • 10.

  Posouzení shody podle zákona 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb.

 • 11.

  Bezpečnostní značení podle NV č. 375/2017 Sb.

 • 12.

  Metrologie podle zákona č. 505/1990 Sb.

 • 13.

  Legislativa ČR a EU

 • 14.

  Havarijní plánování podle zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 224/2015 Sb.

 • 15.

  Krizové řízení podle zákona č. 240/2000 Sb.

 • 16.

  Průvodní a provozní dokumentace: návody k použití, MPBP, revizní zprávy vyhrazených technických zařízení, dokumentace k posouzení rizik, pasporty tlakových nádob

 • 17.

  Technická způsobilost zvláštních vozidel k provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb.

 • 18.

  Posouzení bezpečnosti starších strojů a zařízení podle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 378/2001 Sb.

 

 Bezpečnostní poradenství

Máte zájem o odborný názor,

analýzu či poradenství v oblasti bezpečnosti?
 

 • Facebook Social Icon

© 2020 SKOPAL s.r.o.

SKOPAL

Technická zkušebna